> Bel mij terug

Privacystatement

Ten behoeve van haar internetsite (www.artofcreativity.nl) ,- de ‘Website’ - en de (daaraan verbonden) diensten voor haar gebruikers, verwerkt Art of Creativity B.V. persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), hierna ‘Persoonsgegevens’. Art of Creativity B.V vindt de bescherming van uw privacy zeer belangrijk. Art of Creativity B.V. zal de door u verstrekte Persoonsgegevens conform de geldende wet en regelgeving op het gebied van privacy bewerken. In dit privacy statement zal worden uitgelegd wie de verwerkingen doet, met welk doel de verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt en welke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Naast dit Privacystatement, is op de Website eveneens de Disclaimer van toepassing. Art of Creativity B.V. adviseert u om hiervan kennis te nemen.

Art of Creativity B.V.
Art of Creativity B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van de Website. Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen, zal Art of Creativity B.V. bij de verwerking van Persoonsgegevens gebruik maken van derden, waaronder aan haar gelieerde ondernemingen. Art of Creativity zal alsdan als verantwoordelijke in de zin van de WBP (blijven) toezien op de correcte verwerking van uw Persoonsgegevens.

Art of Creativity B.V. zal uw Persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behoudens in de navolgende gevallen:

  • Deze derden door of namens Art of Creativity B.V. worden ingeschakeld om ten behoeve van haar de Persoonsgegevens te verwerken
  • Art of Creativity B.V. hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke verplichting en/of rechterlijk bevel
  • U met verstrekking van de Persoonsgegevens aan derden heeft ingestemd

Bewerkingsdoeleinden
Bijvoorbeeld wanneer u via onze internetsite bij Art of Creativity B.V. kunst aankoopt of bestelt, vragen wij u om enkele Persoonsgegevens in te vullen. Deze Persoonsgegevens worden gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens hebt verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden.

Verwerkingsdoelen kunnen onder andere zijn:

  • Uitvoering geven aan een tussen u en Art of Creativity B.V. (via de internetsite) gesloten overeenkomst
  • Bevorderen van het gebruiksgemak van de internetsite van Art of Creativity B.V. en/of de optimalisatie van onze dienstverlening
  • Informeren over de diensten van Art of Creativity B.V.

Art of Creativity B.V. bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij dit op grond van een wettelijke bewaarplicht noodzakelijk is.

Cookies en logbestanden
De internetsite van Art of Creativity B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar Website door u en andere gebruikers. Wij houden gebruiksgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina's zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite. Hiervoor gebruiken wij zogenaamde ‘cookies'. Een ‘cookie' is een klein bestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij Art of Creativity B.V. inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de ‘cookie'. Indien u niet wilt dat Art of Creativity B.V. een ‘cookie' op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat het installeren van cookies gedeactiveerd wordt. Indien u het gebruik van ‘cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Beveiliging
Art of Creativity B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andersoortige onrechtmatige verwerking.

Vragen
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, of als u uw Persoonsgegevens wenst in te zien of aan te passen, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@artofcreativity.nl

Art of Creativity B.V. 2010 Alle rechten voorbehouden